Adatkezelési tájékoztató

Hírlevél küldése során kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Belénk fektetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

Az HCC Hungarian Commercial Center Kft. (székhely: 1117 Bp,Hunyadi János út 19.; cégjegyzékszám: 01 09 693626; „HCC”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott hírlevélküldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

1 Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére a HCC jogosult. A HCC adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

2 Az adatkezelés célja és jogalapja

A HCC a személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

3 Személyes adatok címzettjei

A hírlevélküldés céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:

• a HCC Hungarian Commercial Center Kft.-nél (székhely: 1117 Bp,Hunyadi János út 19.;cégjegyzékszám: 01 09 693626) foglalkoztatott adatvédelmi tisztviselő;

• a Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1135 Budapest, Palóc u 3. IV. em. 5; cégjegyzékszám: 01-09-731103) a Savoya Park bevásárlóközpont honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai.

4 Az adatkezelés időtartama

A HCC a személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

 • 5.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz a HCC-től arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha a HCC kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A HCC a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.

 • 5.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy a HCC-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a hiányos személyes adataidat.

 • 5.3 Törléshez való jog

A HCC a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

A HCC a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a HCC-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a HCC-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a HCC indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) a HCC-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a HCC jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • 5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a HCC-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a HCC a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) a HCC a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

A HCC az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

 • 5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy a HCC rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

6 Jogsértés esetén tehető lépések

 • 6.1 Ha úgy gondolod, hogy a HCC megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: office@savoyapark.hu, + 36 1 209 90 70.
 • 6.2 A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • 
Telefon: +36 1 391-1400
 • 
Fax: +36 1 391-1410
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
 • 6.3 Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.